REGULAMIN OŚRODKA SŁONECZNA PRZYSTAŃ

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 1. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12
  Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY  

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie lub mieniu
  Gościa na zasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00.
 2. Prosimy o przestrzeganie godzin wyjazdu z uwagi na konieczność posprzątania
  i przygotowania domku dla kolejnych Gości.
 3. Chęć przedłużenia pobytu przez Usługobiorcę należy zgłosić najpóźniej do godziny
  16:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu pobytu objętego dokonaną
  rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w sytuacji dysponowania wolnymi domkami przez Usługodawcę.  
 4. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Opłata za przedłużenie
  doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz.
 5. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.   
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwotę w wysokości
  400 zł, która zostanie pobrana przez właściciela obiektu Słoneczna Przystań w chwili zrealizowania obowiązku meldunkowego i rozliczona w chwili dokonania
  wymeldowania Gościa z domku zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie WWW Usługodawcy (www.booking.com). Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku.  
 1. W dniu przyjazdu należy także uiścić opłatę klimatyczną, która wynosi 2,00 dziennie
  za osobę bez względu na wiek.
 2. Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Usługobiorcy w chwili wymeldowania
  Gościa z domku z tytułu dodatkowych usług zamówionych przez Gościa w trakcie
  pobytu. Koszt dodatkowych usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu a
  niewskazanych w toku dokonywania rezerwacji zostanie potrącony z kwoty
  uiszczonej w formie kaucji.  
 3. Po zrealizowaniu obowiązku meldunkowego Gość zostanie skierowany do
  odpowiedniego domku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu domku, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu.
 4. Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego domku w należytym stanie (także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu domku i przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich) oraz do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialność materialną. W przypadku stwierdzenia szkody (w postaci np. uszkodzeń lub niedoborów sprzętu), kwota uiszczona tytułem kaucji zostanie pomniejszona. Pobrana podczas zrealizowania obowiązku meldunkowego kaucja zostanie zwrócona w całości w przypadku niezaistnienia szkody w czasie trwania pobytu.  
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.  
 6. W przypadku stwierdzenia szkody w postaci np. uszkodzeń lub niedoborów sprzętu, kwota uiszczona tytułem kaucji zostanie adekwatnie pomniejszona.
 7. Do każdego domku – przynależne jest jedno miejsce parkingowe.
 8. Na terenie ośrodka znajduje się wiata grillowa wraz z grillem. Nie dopuszczalne jest
  używanie własnych urządzeń do grillowania.
 9. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest domek odbywa się
  wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego
  niewyznaczonym   (np. w domku), Gość zostanie obciążony karą pieniężną w
  wysokości 500 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).  
 1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego przez osobę trzecią w recepcji. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu tylko w godzinach od 7:00 do 23:00.    
 2. W przypadku skrócenia pobytu Usługobiorca jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.  
 3. Pobyt zwierząt domowych (tj. zwierząt tradycyjnie przebywających wraz z
  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu w charakterze jego towarzysza – a zatem    z wyłączeniem zwierząt utrzymywanych w celu hodowlanym, gospodarskim bądź użytkowym i z wyłączeniem zwierząt egzotycznych) o wadze do 5 kg możliwy jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu właścicielowi obiektu i uzyskaniu akceptacji. Usługodawca zezwala na pobyt maksymalnie dwóch zwierząt domowych w jednym domku, za co pobierana jest opłata w wysokości 40 zł/dzień (za jedno zwierzę) doliczana do całkowitej kwoty należnej Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji.  
 4. Na terenie obiektu Słoneczna Przystań obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i
  sprzedaży obnośnej.  
 5. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw i boisku udostępnianym przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej.  
 6. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń,
  takich jak grille węglowe, gazowe oraz grille elektryczne (poza tymi udostępnionymi
  przez Usługodawcę zgodnie z ich przeznaczeniem), butle gazowe bez wyrażenia
  zgody przez właściciela obiektu. Usługodawca nie wyraża zgody na rozpalanie grilli
  poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.
 7. Smażenie ryb w domku jest całkowicie zabronione.
 8. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w
  wyznaczonych miejscach na terenie obiektu. Zaleca się segregowanie odpadów
  zgodnie z piktogramami umieszczonymi na kontenerach.  
 9. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z danego domku rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) i obowiązującymi powszechnie przepisami.  
 10. Usługodawca oświadcza, iż oferowane świadczenia realizuje respektując zapisy
  Kodeksu Etyki Hotelarza zamieszczonego na stronie internetowej
  http://www.hotelarze.pl/hot/kodeksetyki-hotelarza.php.  
 11. Nawiązanie kontaktu z Usługodawcą jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 882 655 445 (koszt opłaty za połączenie według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Usługobiorca).

Życzymy miłego pobytu

www.dziwnowekdomki.pl
Name / nazwa: Wrzosowo Słoneczna Przystań
mobile: + 48 882 655 445